Almanach k 90 výročí založení školy

 

Úvod

Před 90 lety v roce 1912 byla otevřena v Radosticích nová jednotřídní obecná škola. V našem almanachu Vás chceme seznámit s historií i současností naší školy, s proměnami, kterými naše škola za 90 let prošla.

Když jsem pročítala nejstarší kroniku školy, dozvěděla jsem se, že hlavní důvod, proč škola v Radosticích vznikla, byl stále stoupající počet dětí, které musely do školy dojíždět do Prštic. Výuka začala 17. září 1912 a do školy bylo zapsáno 97 žáků. My dnes máme opačný problém. Počet dětí školou povinných v Radosticích klesá a máme obavy, aby naše škola nebyla zrušena. Uděláme všechno proto, aby se tak nestalo, abychom naši, byť malou dvojtřídní školu uchovali.

Každá správná vesnice, musí mít kostel, školu a hospodu. Zatím máme všechno, a tak jsou Radostice tou pravou vesnicí.

 

Mgr. Hedviga Polednová

ředitelka ZŠ

 

Z historie naší školy

 

Dne 9. října 1910 se sešlo místní obecní zastupitelstvo k důležité poradě. Jednáno bylo o vyškolení zdejší obce ze školního obvodu prštického. C.k. zemská školní rada povolila na žádost obce výnosem ze dne 29.5.1911 čís. 12.852 zřízení jednotřídní obecné školy v Radosticích.

Komisionelní jednání k zahájení stavby školy dle předložených plánů bylo konáno na stavebním místě dne 22. července 1911. Obecní zastupitelstvo vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí školního věku se rozhodlo ke stavbě školní budovy se třemi třídami a stavbu zadalo zednickému mistru p. Josefu Bučkovi z Bosonoh za paušální obnos 47.000,-. Základní kámen k této nejdůležitější budově v obci byl položen v den sv. Václava 28. září 1911 za přítomnosti obecního zastupitelstva, místních občanů a školní mládeže. Slavnostní projevy k této příležitosti přednesli nadučitel p. Jan Pelikán a učitel p. Tomáš Horák oba z Prštic. Po slavnosti byly menší i větší děti poděleny čtyřmi haléři. Kolaudačřízení bylo po dokončení stavby prováděno koncem srpna a 1. září 1912 byla školní budova vysvěcena za přítomnosti c.k. okresního dozorce škol p. Františka Anderle a člena okresní školní rady p. Josefa Konečného z Troubska. Obřady svěcení řídil vdp. Děkan P. Hlobil z Rajhradu za asistence vdp. rady Beránka a dp.kooper. František Peterle z Tikovic. K přítomným občanům a školní mládeži promluvili vdp. děkan Hlobil, c.k. okr. dozorce škol p. František Anderle a ředitel p. František Kyselka z Ořechova.

Obecní zastupitelstvo v této významné době bylo složeno takto: starostou obce byl p. František Hájek, I. p. Jakub Lhotecký, II. radním p. Jan Dvořák, členy výboru : p. Jan Ondrášek, p. Rajmund Bártl, p. František Franta, p. Ondřej Drobílek, p. František Peška, p. Vincenc Ulbrych.

Správcem školy byl jmenován C.k. okresní školní radou dne 12. září 1912 p. Karel Melichar z Ostrovačic a potvrzen C.k. zemskou školní radou 7.10.1912 a zatímní učitelem ustanoven p. Julius Jankovský z Brna.

Školní rok 1912-1913 započal dne 16.září 1912 slavnými službami božími v chrámu páně v Tikovicích. Zahajovací porada učitelského sboru byla konána 17. září a na ní bylo usneseno, že v I. A třídě bude vyučovati zatimní učitel p. Julius Jankovský, který bude také v I.B třídě učit kreslení a tělocvik. I.B. třídu bude vyučovati správce školy p. Karel Melichar. Náboženské vyučování bude vykonávat dp. František Peterle, koop. z Tikovic.

Všech žáků na počátku školního roku bylo zapsáno 97, z toho 52 chlapců a 45 dívek.

A léta běží, Vážení ……

1912-1928 Prvním správcem školy (dnešní ředitel) byl jmenován okresní školní radou Karel Melichar z Ostrovačic. Správce školy a dokonce i několik let i jediným učitelem byl až do roku 1928.

1928-1929 Je jmenován správcem školy učitel Ladislav Dvořáček, ale pouze na jeden rok.

Významnou událostí tohoto roku byla návštěva prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka na zdejší škole. Na památku své návštěvy nám pan prezident zanechal svůj podpis ve školní kronice na str. 38.

1929-1930 Řídícím učitelem je Josef Vrbka, ale jen krátkou dobu, protože dále již měl zdravotní dovolenou.

1930-1937 K zastupování je určen Bořivoj Sec z Ořechova, je také pověřen vedením školy. V tomto období se škola pokouší o zřízení další (třetí třídy), protože ve třídách je již mnoho dětí (61 dětí v I. třídě). Tomuto pokusu však nebylo vyhověno, zhatili ho svými zásahy místní činitelé. Ovšem zatimní třída postupná při I. třídě byla přece jen povolena, i když o rok později. V roce 1932-34 jsou na škole 3 třídy, ovšem pouze na tyto dva roky. Poté byla opět úřady zrušena. V tomto období stojí za zmínku akce, které pořádala škola pro děti s chudých rodin.

Ošacovací akce – bylo zakoupeno 25 párů bot a poděleno 25 dětí.

Stravovací akce – trvala 25 dní pro děti nezaměstnaných, děti dostaly každé ráno svařené mléko a rohlík.

1934-1953 Byl ustanoven definitivním řídícím učitelem zdejší školy Antonín Gryc, který setrval na škole až do roku 1953. Za jeho působení se zde vystřídala i celá řada učitelek. V roce 1939 – 1940 je škola dvojtřídní pro I. stupeň s pěti ročníky, starší žáci začali chodit do měšťanky ve Střelicích. V roce 1946 byla povolána do aktivní služby i jeho žena Emilie Grycová, která jej velmi často zastupovala, hlavně v období jeho nemoci. V roce 1953 odchází do důchodu po 16 letech ředitelování na zdejší škole.

15. dubna 1947 byla učebna v přízemí propůjčena nově vzniklé mateřské škole, která slaví letos 55. let svého vzniku.

1953-1958 Ředitelkou školy je Emilie Grycová a jako učitel nastupuje Jaromír Broža z Radostic. V tomto období byla škola opět trojtřídní, ale pouze na dva roky.

1958-1975 Je jmenován ředitelem školy pan Jaromír Broža. Za jeho vedení se uskutečnila přestavba školy a to v roce 1972-1975. Byla vyměněna okna, zavedena vodoinstalace, ústřední topení a položená nová střecha. Stará část na školní dvoře byla zbořena a byla vybudována nová polytechnická učebna, kabinet, sociální zařízení a prádelna. V době generální opravy probíhala výuka v sokolovně. Slavnostní předání opravené budovy bylo v roce 1975 svátkem celé obce. Žáci připravili kulturní program, školu si mohla prohlédnout veřejnost a bylo pozváno mnoho hostů.

Pan ředitel Jaromír Broža je pro nemoc odvolán z funkce.

1975-1992 Je jmenován ředitelem zdejší školy pan František Hladký z Radostic. Jako učitel až do roku 1986 zde působil pan Jaromír Broža, v tomto roce však končí na naší škole definitivně a na jeho místo nastupuje učitelka Ivana Káňová. Pan ředitel Hladký na zdejší škole působil až do roku 1992, tj. 17 let.

Škola je dvojtřídní s 1.-4. postupným ročníkem, 5. ročník je převeden do Ořechova, protože opět patří na II. stupeň a spádovou obcí je právě Ořechov.

V roce 1983-1984 zahájila činnost školní jídelna při MŠ, bylo tedy zahájeno školní stravování dětí, které trvá do dnes.

V roce 1984-1985 začala kooperace ZŠ mezi obcemi Radostice a Prštice na základě rozhodnutí odboru školství ONV Brno-venkov. Ke kooperaci se v roce 1988 přidaly i Silůvky. Žáci z Prštic a Silůvek k nám dojížděli do 3. a 4. třídy až do roku 1997. V Silůvkách byla otevřena škola a tak děti ze Silůvek přešly do své školy. U nás ještě do roku 2000 byli žáci z Prštic.

V roce 1976-1977 začalo budování rekreační chaty na Kopaninách, kde děti trávily každým rokem vždy první týden o prázdninách. Chatu postavili rodiče svépomocí.

V roce 1978-1988 byla u školy zřízena školní družina a jako vychovatelka zde začínala paní Hana Toflová. Působila zde až do roku 1999. Další vychovatelkou, která zde působí od školního roku 1999/2000 až do dnešního dne, je slečna Jana Kratochvílová.

Další aktivitou školy, za působení pana Františka Hladkého, bývalo divadlo, které nacvičovaly děti se svými učiteli několik roků.

Velké oblibě se těšily i školní plesy SRPŠ, které mívaly velmi dobrou úroveň a s velkou chutí je připravovali hlavně rodiče.

Vzpomínky na tyto činnosti si můžete připomenout na fotografiích, které budou součástí školní výstavy.

V roce 1988-1989 se konala další oprava budovy, jako např. nátěry oken, ústředního topení, položení dlažby ve školní kuchyni.

V roce 1989-1990 nastupuje jako učitelka paní Mgr. Drahomíra Drábková, po jednom roce odchází na mateřskou dovolenou. Jako zástup za paní učitelku Drábkovou nastupuje v roce 1990 paní Mgr. Hedviga Polednová.

1992-1999 Odchází pan František Hladký do důchodu a 1.7.1992 je na místo ředitelky jmenována paní Mgr. Hedviga Polednová. V tom samém roce se po mateřské dovolené vrací paní učitelka Drábková a ve školní družině působí paní Hana Toflová. Do učitelského sboru nastoupil pan Libor Šmíd, který začal z výukou anglického jazyka, který se stal povinným předmětem v 5. ročníku a posléze i ve 4. ročníku. Na naší škole působil až do roku 2000.

27.3.1996 byla naše škola zařazena do sítě škol v ČR.

1999-2000 Odchází paní učitelka Drábková a na její místo nastupuje paní Hana Toflová jako učitelka a na místo vychovatelky je přijata slečna Jana Kratochvílová, která také začala vyučovat anglický jazyk a výchovy.

2000-2001 Tento školní rok se stal přelomovým rokem pro naší školu, která se stala, na žádost rodičů, malotřídní školou se dvěma třídami. Tento stav trvá až do dnešního dne. Výuka se stala náročnější pro žáky, kteří se naučí velké samostatnosti, ale i pro učitelky, pro které je příprava na výuku složitější než v minulosti.

Na závěr pár statistických údajů

· Škola již stojí 90. let a každý rok se v ní učilo

· Na škole se vystřídalo 6 ředitelů, na jednoho ředitele tak připadá průměrně 15 let

· Na škole působilo cca 44 učitelů

· Během 90 let bylo do školy zapsáno 5860 žáků, což činí průměrně 65 dětí na jeden rok

Aktivity a úspěchy naší školy

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují lehkoatletických závodů ve Střelicích a dětských olympijských her v Zakřanech, odkud si vždy přináší nějaké ocenění. Výtvarné práce našich žáků zasíláme na různé výtvarné soutěže.

Ve školním roce se v roce 1999-2000 bylo pět našich žáků přijato ke studiu na gymnáziu v Ivančicích, kde si vedou velmi dobře.

Škola v přírodě

Od roku 1996 naše škola pravidelně jezdí na školu v přírodě. Ozdravný pobyt dětí trvá vždy 6-7 dní a zúčastňují se téměř všechny děti. I když naši žáci vyrůstají na vesnici ve zdravém prostředí, přesto má tento společný pobyt pro ně velký význam. Poznají se na vzájem i v jiných situacích, než ve škole. I pro učitele je to velká zkušenost, protože poznají své žáky i za jiných situací a lépe poznají jejich charakterové vlastnosti. Žáci i učitelé zde řeší jiné problémy, než při výuce. Děti se zde učí žít spolu, společně řešit úkoly, starat se nejen o sebe, ale i o své kamarády, pomáhat si navzájem. Dojmy a zážitky jsou vždy pozitivní a motivující pro jejich další vývoj a naši výchovu.

A která místa jsme zatím navštívili ?

· Holčovice v Jeseníkách (dvakrát)

· Javoří

· Chata „Čeřínek“ na Českomoravské vysočině (dvakrát)

· Chata „Hodůnka“, Černovice okr. Blansko

· Rožnov pod Radhoštěm, Beskydy

Každé z těchto míst nám poskytlo mnoho objektů k poznávání. Byly to např. sklárny, keramičky, svíčkárna, hrady, zámky, ZOO, muzea, ale taky historická města a místa v naší republice. Doplňujeme si tak učivo z vlastivědy a přírodovědy, ale i dalších předmětů. Žáci na školu v přírodě vždy velmi rádi vzpomínají a na každou novou se těší.

Letní tábor „Kopaniny“

Chata na Kopaninách byla vybudovaná v letech 1976-1978 za velkého přispění rodičů. Od té doby se zde konají velmi oblíbené letní pobyty dětí. Dříve se na „Kopajna“ jezdilo první týden o prázdninách. V současné době je pobyt kratší, trvá pouze tři dny, ale i tak se každý rok děti nemohou dočkat. Bohužel již několik let se potýkáme s problémy vandalismu, kdy nám neznámí vandalové každý rok chatu téměř zničí. Jen díky obětavosti a šikovnosti rodičů, kteří každý rok chatu opraví a zprovozní tak, aby zde děti mohly strávit vytoužené tři, čtyři dny. I letos se na „Kopajna“ chystáme a i tentokrát nás spolu s rodiči čekají opravy chaty. Zde si žáci ověřují a prohlubují poznatky z branné výchovy, první pomoci, poznávání přírodnin, ale taky posilují svoji tělesnou zdatnost a odvahu.

Toto místo má svou tradici a své kouzlo.

Školní akademie

Mezi pravidelné každoroční akce patří také školní akademie, kterou paní učitelky se svými žáky připravují již od ledna. Je to program, který má své tradice. Žáci předvedou písničky, básničky, moderní tance, gymnastická cvičení a nikdy nechybí moravská nebo česká beseda. Školní akademii pomáhají připravovat také rodiče, zejména maminky, které připraví pohoštění.

Plavecký výcvik

Tato aktivita má na naší škole stálé místo již od roku 1994. Plavání probíhá v rámci tělesné výchovy na bazénu v Blučině. Výuku a dopravu hradí rodiče, nájem bazénu pak Obecní úřad ve výši 10.000,- Kč, za což si zaslouží poděkování.

Pravidelné akce školy během školního roku

· vánoční besídka

· dětský karneval

· vítání jara

· den matek

· návštěva Brna, Planetária, divadla, Moravského muzea….

· škola v přírodě

· plavání v Blučině

· školní akademie

· sběr léčivých bylin a v rámci ekologické výchovy také sběr PET lahví

 

 

 

Současnost naší školy

Výuka na naší škole probíhá podle programu Základní škola. K výuce používáme učebnice z nakladatelství Prodos, Alter a Nová škola. V současné době má škola 27 žáků ve dvou třídách a čtyřech ročnících.

I. třída: 1. a 3. ročII. ník, třídní učIII. itelkou je zde paní Hana Toflová. První ročIV. ník navštěvuje 10 žáků a třetí ročV. ník 7 žáků.

II. třída: 4. a 5. ročník, třídní učitelkou je Mgr. Hedviga Polednová. Čtvrtý ročník navštěvuje 7 žáků a pátý ročník 3 žáci.

Vychovatelkou ve školní družině je Jana Kratochvílová.

Ředitelkou ZŠ je Hedviga Polednová.

Výuku na naší škole posílí také realizace projektu „Internet do škol“, který zaštiťuje Ministerstvo školství. Díky tomuto projektu naše škola získala počítačové vybavení pro výuku a zájmové kroužky.

Zájmové kroužky

Každý rok nabízíme svým žákům zájmové kroužky, jako např. anglický jazyk pro nejmladší žáky, který vede Jana Kratochvílová a kroužek dovedných rukou, který vede paní učitelka Hana Toflová. Nově to bude také práce s počítačem, na který se děti velmi těší.

Školní družina

Školní družinu navštěvuje v současné době 15 žáků a její činnost je zaměřena na výtvarnou, rukodělnou a tělesnou výchovu. Jejím hlavním úkolem je zejména plnohodnotné využití mimoškolního času dětí. Jejich výtvarné práce jsou součástí výzdoby naší školy. Důkazem toho, že se nám daří naplňovat poslání školní družiny, je nadšení dětí, které jí navštěvují.

Školní jídelna

Stravování ve školní jídelně bylo zahájeno v roce 1983-1984. Vedoucí školní jídelny byla paní Ludmila Ondrášková. Prvními kuchařkami byly Marie Brůčková a Alžběta Jílková. Vystřídala se jich zde celá řada. V současné době je vedoucí paní Marie Doubravová a kuchařkami jsou Jitka Kocurová a Miroslava Macholáňová. Díky školní jídelně jsme měli možnost zavést pro děti tzv. pitný režim, na který přispívají také rodiče.

ŠJ připravuje pro děti také sladké dárečky k různým příležitostem, jako je mikulášská nadílka, svátek dětí nebo závěr školního roku.

O čistotu a pořádek na naší škole se pečlivě stará paní Helena Frantová.

Spolupráce s veřejností a obcí

SRPŠ

Spolupráce s rodiči na naší škole je velmi dobrá. Rodiče pravidelně přispívají vzájemně odsouhlasenou finanččástkou do pokladny SRPŠ. Peníze jsou určeny pro různé aktivity dětí, např. dopravné, odměny, dárky, divadlo atd.

Rodiče se také pravidelně zúčastňují příprav na dětských karneval, na který rovněž připravují pohoštění a poskytují dárky do tomboly.

 

Obecní úřad

Bez obce a její podpory by škola nemohla existovat. Toto si vždy uvědomovali jak starostové naší obce, tak i její zastupitelstvo.

Za působení pana starosty Jana Vejpustka bylo na škole vyměněno teplovodní ústřední topení za elektrické vytápění, dále byly obnoveny parkety v obou třídách, ve školní družině byla položena nová podlahová krytina, byly zakoupeny koberce, nábytek do školní družiny, opravena všechna sociální zařízení a další potřebné věci.

V současné době je starostou obce Mgr. Vladimír Urbanec, který je škole rovněž velmi nakloněn. Za jeho působnosti bylo do školy zakoupeno mnoho potřebných pomůcek, jako např. magnetické paravany, varhany, elektronika včetně příslušenství, nové knihy do učitelské knihovny, nový nábytek do ředitelny, kopírka a kolem školní budovy a zahrady vyrost nový krásný dřevěný plot. Finančně také podporuje projekt „Internet do škol“, protože z jeho zavedením souvisí i finanční náklady, které musela na svá bedra převzít obec.

Oslavu 90. výročí školy podpořila obec částkou ve výši 20.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce v čele s panem starostou si zaslouží poděkování od našich žáků a pedagogických pracovníků, ale i od rodičů a ostatní veřejnosti.

Věřím, že i do budoucna bude naše vzájemná spolupráce pokračovat ke spokojenosti nás všech, ale zejména našich dětí.

Poděkování

Vážení a milí,

zdravíme Vás v této chvíli

u příležitosti oslav 90. výročí naší školy.

Psal se rok 1912, kdy byly otevřeny

brány naší školy.

Je to již 90 let, co ve školních škamnech poprvé

zasedly děti školou povinné.

Bylo jich tenkrát mnohem více nežli dnes, ale

to byl tenkrát trošku jiný svět.

Ve škole se střídali ředitelé, žáci, ale i učitelé,

školnice, kuchařky, byla jich celá řada,

bez nich by naše škola nebyla stále mladá.

Chodil do ní děda, babička, ale i strejda a tetička

a taky moje maminka a táta, dokonce i bráška,

nebo sestřička.

Již 90 let tu stojí, prošla mnoha změnami

jak ze vnitř tak i zvenčí, aby byla ještě hezčí.

Starejme se o ní ze všech sil,

aby nám jí někdo nezrušil.

A Vám, naši milí,

kteří jste se o ní zasloužili,

děkujeme mnohokrát.

Přejeme Vám štěstí, zdraví,

taky naší školičce,

aby dlouho vydržela,

sto let s námi oslavila.

 

 

 

 

 

Na zpracování a vydání tohoto almanachu se podíleli: Mgr. Hedviga Polednová, Petra Ondrášková, František Hladký, MUDr. Oldřich Ondrášek, Martina Hrubá .A.S.A., spol. s r.o. Brno.

Poděkování patří také našim sponzorům.