Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Radosticích

vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019.

Zápis  se  koná v úterý 3. 4.  2018 od 14. hodin.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června příslušného školního roku doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Jak zápis probíhá?

·         Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte.

·         Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti.

·         Po příchodu do školy se Vás ujmou učitelky, rodiče vyplní přihlášku a osobní list. (obojí si můžete připravit předem - dokumenty nabízíme ke stažení na www. zs. radostice). Není to však nutné. U zápisu je dostatek času k vyplnění. Dítě absolvuje "kolečko" se zapisující učitelkou, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelkou, básnička), úroveň grafomotoriky- kreslíme postavu, dále zjišťujeme, zná-li předškolák svoje jméno, adresu či věk. Pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti.

·         Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna , fotografování , prohlídka pomůcek a učebnic, které budou děti používat v prvním ročníku.

·         O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme rodiče a mateřskou školu.

·         Rodiče od nás při zápisu obdrží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině , výuce atd.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče předkládají písemnou žádost, kterou musí doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. S vyplněním žádosti samozřejmě pomůžeme.

Přihláška k zápisu

Žádost o odklad

Učební plán 1. ročníku