Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

GDPR

Informujeme Vás ("subjekt údajů"), že obec Radostice ("správce"), bude na základě oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Záznam bude uložen maximálně po dobu 3 let od okamžiku jeho pořízení.  Z pozice subjektu údajů Vám náleží práva stanovená ve článcích 15 až 22 GDPR.

Správce provádí zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového dohlížecího systému za níže specifikovanými účely na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce. Tímto úkolem je péče o všestranný rozvoj území obce Radostice o potřeby jeho občanů; při plnění svých úkolů Správce chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Záznamy mohou být v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR poskytnuty Policii ČR, orgánům činným v trestním řízení, správním úřadům pro účely přestupkového řízení nebo jiného řízení na základě zákona.

Správce všem subjektům údajů umožňuje uplatnit veškerá práva, která subjektům údajů náležejí, a která je současně možné fakticky uplatnit s ohledem na povahu zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového dohlížecího systému prováděného Správcem.

Všechny záznamy z kamerového dohlížecího systému jsou považovány za přísně důvěrné a operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Prohlížení záznamů je povoleno jen určeným osobám. Je zakázáno pořizovat jakékoliv neoprávněné výstupy se záznamů. Pracoviště operátorů kamerového dohlížecího systému a technika kamerového dohlížecího systému jsou chráněny proti přístupu nepovolaných osob.

webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti