Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Odpadové hospodářství

Sazby poplatku za odpad

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena sazba poplatku 500 Kč za osobu a kalendářní rok, děti do 14 let (včetně) platí 250 Kč.

Poplatek platí:

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo RD vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný do 31. 5. každého kalendářního roku.

 

Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek komunálního odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů), objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva). 

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. 

Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad. 

Využijte i kompostování ve vlastním kompostéru. 

 

Svoz odpadu

Komunální odpad z domácností – každý lichý pátek.

Plast, sklo, papír – jednou za 14 dní.

Textil – dle potřeby.

Bioodpad – dle potřeby.                    

Stavební suť – dle potřeby.

Železo – dle potřeby.

 

Třídění odpadu

Do kontejneru na papír patří

Noviny, časopisy, reklamní letáky
Sešity, kancelářský papír
Krabičky od čajů a všech dalších potravin a výrobků v domácnosti
Lepenkové krabice (sešlápnuté a rozřezané)
Kartony a papírové obaly od mouky, cukru, soli
Skartované dokumenty, obálky

Do kontejneru na papír nepatří

Mastný, promáčený, silně znečištěný papír
Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek
Použité papírové kapesníky, ubrousky, ručníky, utěrky, vložky, pleny
Vícevrstvé obaly, nápojové kartony, uhlový papír (propisovací), povoskovaný papír, dehtový papír, pogumovaný papír, kelímky
Pytle od cementu, laminátový papír, účtenky z termopapíru

 

Do kontejneru na plast patří

PET lahve od nápojů (sešlápnuté), nápojové kartony
Plastové nádoby na potraviny a různé věci
Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků (jogurty, sýry)
Igelitové a polyetylénové sáčky, tašky, pytle a mikrotenové sáčky
Lahvičky od šamponů, gelů a dalšího drogistického zboží, plastové nádoby od mycích prostředků (je nutno vymýt)
Folie – bublinková, potravinářská, na balení
Polystyren – musí být nalámaný na menší kusy
Plastové hračky (bez elektroniky), obaly od DVD, CD, zubní kartáčky, záchodové štětky

Do kontejneru na plast nepatří

Podlahové krytiny, koberce, novodurové trubky, PVC, molitan, kabely
Obaly od barev, chemikálií, olejů a jiných nebezpečných látek
Guma, pneumatiky, plastové součásti aut

 

Do kontejneru na směsné sklo patří

Čiré nevratné láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů
Sklenice od kečupů, kompotů, instantní kávy, marmelád, zavařenin (bez víčka)
Staré či rozbité sklenice, vázy, dózy
Skleničky od léků (bez víčka)
Flakony od parfémů
Barevné nevratné lahve od piva, vína a dalších nápojů
Tabulkové sklo z oken a dveří

Do kontejnerů na sklo nepatří

Porcelán a keramika
Drátosklo, varné sklo, zlacená a pokovená skla
Monitory počítačů a TV
Zrcadla, autoskla, žárovky, zářivky, výbojky

 

Do kontejneru na textil patří

Oděvy, hračky, kabelky
Obuv
Bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

Do kontejneru na textil nepatří

Špinavé a roztrhané oděvy
Nefunkční hračky
Oděvy mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami
Průmyslové ústřižky látek

 

Co do bioodpadu patří

Rostlinný odpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, zbytky rostlin
Zbytky ovoce a zeleniny
Spadané ovoce ze zahrad
Čajové sáčky
Kávová sedlina
Dřevní štěpka
Kousky větviček, keřů i stromů – posekané, nastříhané, pořezané, nebo zpracované štěpkovačem
Hlína z květináčů
V MALÉM množství – exkrementy nemasožravých zvířat
Popel ze dřeva
V MALÉM množství – kousky kartonu, nebo použité papírové kapesníčky

Co do bioodpadu nepatří

Maso, kosti, uhynulá domácí zvířata
Oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny
Obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky)
Zbytky jídel
Exkrementy masožravých zvířat – včetně psích
Sklo, kovy, umělé hmoty, textilie
Obsah sáčků vysavačů
Popel z uhlí a briket
Barevné časopisy
Smetky ze silnic
Oleje, baterie, zbytky barev a laků
Léky, pleny, igelity

ZÁSADNĚ NEVHODNÉ KE KOMPOSTOVÁNÍ JE VŠE, CO VADÍ PROCESU TLENÍ, zejména cizorodé látky, jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. Váš BIOODPAD bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, zejména pro půdu určenou pro pěstování potravinářských obilovin.

 

Sběrné místo se nachází na Mlýnské ulici.

Seznam odpadů, které lze na sběrném místě uložit:

železný šrot
stavební suť
komunální odpad
barvy a plechovky od barev
elektronické přístroje (počítače, televizory…)
autobaterie
zářivkové trubice
pneumatiky (pouze bez disků)
bioodpad
vyjeté motorové oleje

Kontejnery pro odkládání jedlých olejů a tuků jsou umístěny na sběrných hnízdech tříděného odpadu.

 

Otevírací doba

LISTOPAD – BŘEZEN                                                      DUBEN - ŘÍJEN

sobota  10.00 – 12.00 hod.                                               úterý, čtvrtek 17.00 – 18.00 hod.

                                                                                          sobota 10.00 – 12.00 hod.

 
 

 

Štěpkování

Po domluvě na obecním úřadě je možné využít službu štěpkování rostlinných materiálů (keře, větve, drobné dřevo). Pracovníci obce přivezou štěpkovač na domluvené místo, které musí být přístupné. Rostlinné materiály musí být na jednom místě. Vzniklou štěpku zpracuje objednatel nebo je možné odvést na sběrné místo. Služba obsahuje dovoz a odvoz štěpkovače, případně odvoz vzniklé štěpky, provozní náklady na štěpkovač, práci dvou zaměstnanců obce. 
Cena za službu je 300,- za každou započatou hodinu. 

 

Vánoční stromky 

Vánoční stromky je možné vyhodit na sběrném, místě nebo položit vedle sběrného místa. Nebo nechat ve 2. a 3. týdnu před domem a pracovníci obce je svezou do sběrného místa. 

webdesign: Synetix
©2018-2023 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti