Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Odpadové hospodářství

Sazby poplatku za odpad

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena sazba poplatku 500 Kč za osobu a kalendářní rok, děti do 14 let (včetně) platí 250 Kč.

Poplatek platí:

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
 • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo RD vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek je splatný do 31. 5. každého kalendářního roku.


Sběrné místo

Sběrné místo se nachází na Mlýnské ulici.

Seznam odpadů, které lze na sběrném místě uložit:

 • železný šrot
 • stavební suť
 • komunální odpad
 • barvy a plechovky od barev
 • elektronické přístroje (počítače, televizory…)
 • autobaterie
 • zářivkové trubice
 • pneumatiky (pouze bez disků)
 • bioodpad
 • vyjeté motorové oleje

Kontejnery pro odkládání jedlých olejů a tuků jsou umístěny na sběrných hnízdech tříděného odpadu.


Otevírací doba

LISTOPAD–BŘEZEN
sobota 
10.00–12.00 hod.
 
DUBEN–ŘÍJEN
úterý 
17.00–18.00 hod.
čtvrtek 
17.00–18.00 hod.
sobota    
10.00–12.00 hod.

Svoz odpadu

Komunální odpad z domácností – každý lichý pátek.

Plast, sklo, papír – jednou za 14 dní.

Textil – dle potřeby.

Bioodpad – dle potřeby.                    

Stavební suť – dle potřeby.

Železo – dle potřeby.


Třídíme odpad

Do kontejneru na papír patří

 • Noviny, časopisy, reklamní letáky
 • Sešity, kancelářský papír
 • Krabičky od čajů a všech dalších potravin a výrobků v domácnosti
 • Lepenkové krabice (sešlápnuté a rozřezané)
 • Kartony a papírové obaly od mouky, cukru, soli
 • Skartované dokumenty, obálky

Do kontejneru na papír nepatří

 • Mastný, promáčený, silně znečištěný papír
 • Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek
 • Použité papírové kapesníky, ubrousky, ručníky, utěrky, vložky, pleny
 • Vícevrstvé obaly, nápojové kartony, uhlový papír (propisovací), povoskovaný papír, dehtový papír, pogumovaný papír, kelímky
 • Pytle od cementu, laminátový papír, účtenky z termopapíru

Do kontejneru na plast patří

 • PET lahve od nápojů (sešlápnuté), nápojové kartony
 • Plastové nádoby na potraviny a různé věci
 • Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků (jogurty, sýry)
 • Igelitové a polyetylénové sáčky, tašky, pytle a mikrotenové sáčky
 • Lahvičky od šamponů, gelů a dalšího drogistického zboží, plastové nádoby od mycích prostředků (je nutno vymýt)
 • Folie – bublinková, potravinářská, na balení
 • Polystyren – musí být nalámaný na menší kusy
 • Plastové hračky (bez elektroniky), obaly od DVD, CD, zubní kartáčky, záchodové štětky

Do kontejneru na plast nepatří

 • Podlahové krytiny, koberce, novodurové trubky, PVC, molitan, kabely
 • Obaly od barev, chemikálií, olejů a jiných nebezpečných látek
 • Guma, pneumatiky, plastové součásti aut

Do kontejneru na směsné sklo patří

 • Čiré nevratné láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 • Sklenice od kečupů, kompotů, instantní kávy, marmelád, zavařenin (bez víčka)
 • Staré či rozbité sklenice, vázy, dózy
 • Skleničky od léků (bez víčka)
 • Flakony od parfémů
 • Barevné nevratné lahve od piva, vína a dalších nápojů
 • Tabulkové sklo z oken a dveří

Do kontejnerů na sklo nepatří

 • Porcelán a keramika
 • Drátosklo, varné sklo, zlacená a pokovená skla
 • Monitory počítačů a TV
 • Zrcadla, autoskla, žárovky, zářivky, výbojky

Do kontejneru na textil patří

 • Oděvy, hračky, kabelky
 • Obuv
 • Bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

Do kontejneru na textil nepatří

 • Špinavé a roztrhané oděvy
 • Nefunkční hračky
 • Oděvy mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami
 • Průmyslové ústřižky látek

Co patří do bioodpadu

 • Rostlinný odpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, zbytky rostlin
 • Zbytky ovoce a zeleniny
 • Spadané ovoce ze zahrad
 • Čajové sáčky
 • Kávová sedlina
 • Dřevní štěpka
 • Kousky větviček, keřů i stromů – posekané, nastříhané, pořezané, nebo zpracované štěpkovačem
 • Hlína z květináčů
 • V MALÉM množství – exkrementy nemasožravých zvířat
 • Popel ze dřeva
 • V MALÉM množství – kousky kartonu, nebo použité papírové kapesníčky

Co do bioodpadu nepatří

 • Maso, kosti, uhynulá domácí zvířata
 • Oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny
 • Obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky)
 • Zbytky jídel
 • Exkrementy masožravých zvířat – včetně psích
 • Sklo, kovy, umělé hmoty, textilie
 • Obsah sáčků vysavačů
 • Popel z uhlí a briket
 • Barevné časopisy
 • Smetky ze silnic
 • Oleje, baterie, zbytky barev a laků
 • Léky, pleny, igelity

ZÁSADNĚ NEVHODNÉ KE KOMPOSTOVÁNÍ JE VŠE, CO VADÍ PROCESU TLENÍ, zejména cizorodé látky, jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie. Váš BIOODPAD bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, zejména pro půdu určenou pro pěstování potravinářských obilovin.

webdesign: Synetix
©2018-2023 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti